Chức năng và quy trình của Cơ quan quản lý an toàn

70

Hướng dẫn An toàn này cung cấp các khuyến nghị đáp ứng các yêu cầu về Tiêu chuẩn An toàn của IAEA GSR Phần 1 (tái bản lần 1), Khuôn khổ pháp quy, pháp lý vàchính sách về An toàn, về các chức năng cốt lõi của cơ quan pháp quy và các quy trình liên quan. Tài liệu hướng dẫn này đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở và hoạt động có thể gây ra rủi ro bức xạ và các giao diện tổ chức quan trọng giữa các cơ quan quản lý khác nhau, đòi hỏi có sự phối hợp và hợp tác hiệu quả. Nó giúp thúc đẩy một cách tiếp cận nhất quán đối với các quy định và đặc biệthướng đến việc miễn trừ kiểm soát pháp quy cho các cơ sở và hoạt động bao gồm các địa điểm, tòa nhà, thiết bị và vật liệu. Ấn phẩm dự định hướng tới đối tượng chủ yếu là các cơ quan quản lý nhưng cũng rất hữu ích cho các chính phủ đang xây dựng khuôn khổ pháp lý về an toàn. Nó cũng sẽ hỗ trợ các bên được ủy quyền khác khi tìm hiểu các quy trình, quy định và thủ tục trong việc xử lý các nguồn bức xạ.

Nguồn tài liệu: https://www.iaea.org/publications/12271/functions-and-processes-of-the-regulatory-body-for-safety