BACK TO TOP
Xem thông tin chi tiết về tài liệu
Tên tài liệu/ đề tài, dự án: Effect of trace gases, toluene and chlorobenzene, on methane biofiltration: An experimental study
Tác giả/ chủ nhiệm: Camille Ménard, Antonio Avalos Ramirez , Josiane Nikiema , Michèle Heitz
Năm xuất bản: 2012
Thời gian đăng: 14/07/2014
Danh mục: Tập 204 - 206
File đính kèm:
Thông tin mô tả:
Two trace gases, toluene and chlorobenzene, were added separately to a methane-treating biofilter using an inorganic filter material. At two fixed inlet loads of methane, 16 gC/(m3 h) and 66 gC/(m3 h), the influence of the concentration of toluene and chlorobenzene on methane removal was investigated.
Từ khóa tìm kiếm: Biofiltration, Methane, Trace gas, Toluene, Chlorobenzene