Phản hồi trải nghiệm vận hành cho các công trình hạt nhân

51

Chương trình trải nghiệm vận hành thiết thực giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro của các sự cố có thể xảy ra trong tương lai từ các bài học kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra. Tài liệu Hướng dẫn an toàn này cung cấp các khuyến nghị cho việc thiết lập, triển khai, đánh giá và liên tục nâng cấp chương trình trải nghiệm vận hành cho các công trình hạt nhân. Ấn phẩm này chủ yếu nhằm vào các tổ chức vận hành và các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về các công trình hạt nhân, trong đó mô tả vai trò và trách nhiệm của các tổ chức này trong chương trình trải nghiệm vận hành tổng thể. Tuy nhiên, ấn phẩm này cũng phù hợp với các tổ chức khác tham gia vào việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành và tháo dỡ các công trình hạt nhân, bao gồm các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, công ty bán hàng, cơ sở nghiên cứu và trường đại học.

Nguồn tài liệu: https://www.iaea.org/publications/12293/operating-experience-feedback-for-nuclear-installations