Đề tài, nhiệm vụ khoa học

Thư viện đề tài, nhiệm vụ khoa học gồm các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Hội nghị, Hội thảo khoa học

Gồm các báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo, các khóa đào tạo ngắn hạn