Tổ chức, quản lý và nhân sự của cơ quan pháp quy an toàn

40

Ấn phẩm này đưa ra các khuyến nghị đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn an toàn của IAEA số GSR Phần 1 (Rev. 1), Khuôn khổ pháp quy, pháp lý và chính sách về An toàn, tương ứng với cơ cấu tổ chức, quản lý và nhân sự của cơ quan pháp quy. Tài liệu đưa ra hướng dẫn về việc sắp xếp và các quy trình xử lý mà các cơ quan pháp quy cần phải xem xét trong việc thực hiện trách nhiệm và chức năng của mình một cách hiệu quả và độc lập. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về cách xây dựng và triển khai hệ thống quản lý tích hợp để có thể thực hiện cả hai quy trình cốt lõi giúp cơ quan pháp quy thực hiện các chức năng cốt lõi của mình, và các quy trình quản lý và hỗ trợ cần thiết để điều hành. Ấn phẩm được sử dụng cho tất cả các cơ quan pháp quy, không phân biệt quy mô, loại hình cơ sở & hoạt động mà họ điều chỉnh.

Nguồn tài liệu: https://www.iaea.org/publications/12272/organization-management-and-staffing-of-the-regulatory-body-for-safety