Chương trình trải nghiệm vận hành thiết thực giúp ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro của các sự cố có thể xảy ra trong tương lai từ các bài học kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra. Tài liệu Hướng dẫn an toàn này cung cấp...

Tài liệu mới cập nhật